Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé na Zemi

17. 5. 2011

 Sladké lidské dítě,

Já jsem hlas Země. Znám tě odjakživa. Tvůj každičký krok je mnou pociťován a potvrzen. Na nejhlubší úrovni jsme jedno. Existuje jedno vědomí, které zahaluje nás oba. Toto vědomí je velkolepé a nepopsatelné. Je to Duch Boha. Je záhadné a zároveň hluboce důvěrně známé. Uvnitř rukou tohoto kreativního Vědomí je zahalena hra naší soudržnosti. Společně hrajeme hru: jsme partneři ve vztahu, který se vyvíjel v průběhu času. Tento vztah je nyní připraven k transformaci. Vstupujeme do nové éry. Ale nejprve ti řeknu něco víc o počátku tohoto procesu naší společné součinnosti. Je odlišný od toho, co jsi možná čekalo.

 

Při našem prvním společném příchodu jste ještě nebyli lidmi. Neměli jste ještě fyzická těla. Neinkarnovali jste se na Zemi. Byli jste andělé. A ne jen tak ledajací andělé! Patřili jste do rodiny andělů, která plánovala dláždit cestu novému dobrodružství ve vesmíru. O čem toto dobrodružství bylo? Řeknu to zjednodušeně. Ve vesmíru je zákon, že podobné přitahuje podobné. Například, když na Zemi umřete, automaticky jste přitahováni do oblasti ve spirituálním světě, která odráží váš stav vědomí. Vaše prostředí přímo odráží to, jak se uvnitř cítíte. Existuje tu jednota mezi vnitřním a vnějším. Ve spirituálním světě jsou říše světla a říše relativní temnoty. Tyto říše jsou oddělené. Tohle však pro Zemi neplatí, nebo to tak alespoň vypadá. Na Zemi je přítomno mnoho různých druhů vědomí společně a vzájemně se ovlivňují. Je zde ohromná různorodost, a proto je Země jako obrovský kotel různých říší vědomí.

I zde je to případ, kdy tvoříte svoji vlastní realitu svým vnitřním stavem vědomí. Nicméně je to něco, co postupně pochopíte během hlubokého spirituálního hledání. Nejprve jste na Zemi velmi zneklidněni okolním světem, který jste, jak se zdá, svoji vlastní myslí vůbec nevytvořili. Naopak se cítíte spíše jako produkt reality než její stvořitel. Ve spirituálním světě je jednota mezi vnitřním a vnějším jednoduše daná, konkrétní a hmatatelná. Na Zemi to však žádá vysoce vyvinuté vědomí, abyste si tuto jednotu uvědomili a vzali za sebe jako za stvořitele zodpovědnost.

Na Zemi se odehrává neobyčejný experiment. Když tu jste ve fyzické formě, je před vás předsunut závoj, a tak nepoznáváte svou vlastní božskou tvořivou sílu. Zůstává, dokud se neprobudíte a neuvědomíte si, že v jádru svého bytí jste Bohem. Závoj poté spadne a vy si taktéž uvědomíte hluboce ležící jednotu, která prostupuje všemi žijícími tvory na Zemi. Proces probouzení je na Zemi intenzivní a samotná existence Země dává silný vývojový impuls veškerému spirituálnímu světu. Zvláště ve spirituálním světě může být nedostatek dynamiky a změny. Probíhá vlastně stagnace, neboť všechny říše jsou tak úhledně oddělené. Změna, růst a vývoj se objevují tehdy, když se setkáváte a čelíte rozdílnosti. Když hovořím o setkávání se s rozdílností, nemyslím tím zdvořilý rozhovor, nýbrž skutečné ponoření se do ní. Učíte se a rostete z různých forem vědomí ne tím, že je studujete „seshora“, ale tím, že se jimi stáváte. Přesně tohle se odehrává, když se ponoříte do inkarnace na Zemi. Potopíte se do hloubky a inkarnováním se spojíte s různými říšemi vědomí. Takto tvoříte most mezi říšemi bytí, které by se jinak nespojily.

Být člověkem znamená být mostem mezi široce se měnícími říšemi vědomí. V tvorbě tohoto mostu leží naděje pro rozšíření vědomí ve všech říších spirituálního světa. I ta nejvíce vyvinutá říše ve spirituálním světě získává z tohoto ohromného experimentu na Zemi impuls k růstu a obnově. Lidé jsou schopni prozkoumávat extrémy světla a temnoty a nakonec si uvědomit jednotu za všemi formami a vzhledy. Když lidské bytosti uvnitř dosahují tohoto vědomí jednoty, stávají se vědomými stvořiteli na Zemi a jejich přítomnost bude mít transformační a léčivý efekt na všechna žijící stvoření, s kterými přijdou do kontaktu.

Vytváření jednotného vědomí je cílem vašeho dobrodružství na Zemi. Tenhle příběh jsem začala zmíněním, že když jsme tento proces spolupráce započali poprvé, nebyli jste lidmi, nýbrž anděly. Vaše vědomí nebylo ještě připojeno k žádné materiální formě a vy jste se cítili silně spojeni s druhými anděly kolem sebe, s vašimi bratry a sestrami. Existovalo mezi vámi tak silné pouto, že jste sami sebe vnímali jako buňky jednoho organizmu. Měli jste pracovat pro společné dobro nezištnou a jasnou cestou, být stejnou myslí a stejným srdcem. V jisté chvíli jste slyšeli volání ze Země. Byli jste pozváni, abyste vstoupili na cestu s touto planetou. Proč vy? Abych tento dlouhý příběh zjednodušila: byli jste mezi anděly těmi statečnými. Byli jste odvážní, vášniví a ano, poněkud tvrdohlaví a svéhlaví. Požadavek byl takový, že jste byli vyhnáni z ráje kvůli své touze po vědění a svévoli. A ano, byli jste vskutku zvědaví a taktéž trošku nezkrotní. Ale bylo to přesně tak, jak to mělo být! Mysleli jste si, že Bůh učinil chybu, když vás stvořil? Nuže, neučinil, Bůh přesně věděl, co dělá a mimochodem, Bůh docela dobře nepovažuje nic za špatné či hříšné. Bůh je zcela schopen žít s vašimi „hříchy“. Vy jste ti, kdo tím trpí nejvíc.

Ačkoli je pochopitelné, že jako lidská bytost můžete litovat svých vlastních činů, není moudré být jimi nekonečně sklíčen. V této souvislosti jste trpěli hodně vašimi náboženstvími, která kladla silný důraz na vinu a trestání. Bůh je jemnější a soucitnější, než byste kdy byli vy schopni. Je vám odpuštěno ještě dříve, než učiníte provinění. Bůh vám z celého srdce poskytuje prostor pro konání chyb. Ona/On dává spíše přednost tomu, že se na své vlastní chyby podíváte sami s duševní vyrovnaností, místo toho abyste se kvůli tomu týrali. Všechny tyto „chyby“ jsou kroky na vnitřní cestě, na cestě, na které zcela plně poznáte sami sebe. Tato cesta nemusí být přímá, má být nevyzpytatelná. Bez otáček a obratů není žádná zkušenost a bez zkušenosti žádné probuzení. Musíte se nejprve ztratit, abyste byli schopni přijít vědomě Domů. Vy jste byli ti, kdo převzali zkušenost „ztracenosti“ zcela na sebe s vášní a svévolí, které Bůh sám/sama vštípil do vašich srdcí. Nicméně to odbočuji od mého tématu!

Jakmile jste slyšeli volání ze Země, vstoupili jste do mé dimenze. Nalezli jste planetu oplývající rostlinstvem, zelenými lesy, nekonečnými oceány a vzkvétající živočišnou říší. Byli jste dojati krásou a bohatstvím života na Zemi. Cítili jste pozvání k zapojení se do tohoto života, k jeho inspirování a vyživování andělskou energií, kterou jste měli k dispozici. Byla jsem z vašeho příchodu šťastná. Byli jste mými pastýři – pomáhali jste mi pečovat o život a dokonce sázet semínka změny a inovace do existujících životních forem. Jak jste to dělali? Byli jste tak blízko Zdroji tvořivé síly, že jste měli magické schopnosti, jak byste je dnes nazvali. Dovolili jste si představit nové, vzrušující životní formy a tyto představy vyrostly ve spirituální semínka, která se připojila k již existujícím životním formám. Sytily jste život novými nápady. Takto začal existovat biologický vývoj. Všechny životní formy jsou zrozeny z Ducha. Fyzické, hmotné formy jsou projevem spirituálních sil. Duch je mnohem silnější, než předpokládáte. Byli jste vychováni ve hmotném obrazu mysli, který vám říká, že fyzické – jak popisuje věda či fyzika – je základem reality. Ve skutečnosti je opak pravdou. Duch není produktem bezduché hmoty. Všechna hmota je prostoupena tvořivým vědomím, které ji udržuje.

Běžte na chvíli se svojí představivostí. Vzpomeňte si na to, kým jste v těchto prastarých časech byli. Je to možné! Vaše duše je otevřená a neomezená. Nezná žádný prostor či čas. Představte si, že plujete nad oceány a lesy ve velmi čistém a éterickém těle. Jste okouzleni krásou, kterou vidíte, dobrodružstvím, které se zde asi bude konat. Podívejte se na sebe jako na andělskou bytost vedenou radostí a vášní. Cítíte se svobodní jako dítě, které může dělat vše, co chce. Nyní si představte, že sbíráte své síly, abyste vyjádřili svůj pocit radosti a respektu k životu v nádherné květině. Dovolte vzejít tomuto obrazu květiny, která vás mimořádně vábí. Podívejte se na její barvy a prociťte je zevnitř. Slyšte smích květiny hrnoucí se s jejího srdce jako malé zvonění – je to jako hudba vaší duše. Nyní přeneste tento obraz ke mně, k Zemi. Představte si, jak padá do mého lůna a jak je zde vyživován fyzickými a éterickými silami, které pomáhají tomuto spirituálnímu semínku získat hmotnou formu. Tohle jste v těch pradávných časech konali. Nechali jste se nést proudem své inspirace a naplňovali mě jím. A já byla vnímavá. Já, podvědomí přítomné v této hmotné říši, jsem chtěla být naplňována a vstřebávat vaše myšlenkové formy.

Naše partnerství a spolupráce pramení z onoho času. To je důvod, proč můžete být tolik dojati krásou přírody a nevinností ne-lidských životních forem. Vy nejste dotčeni pouze jejich fyzickou krásou, vy si také vzpomínáte na staré spojení, které mezi vámi a životem na Zemi bylo a na radostnou hru, kterou jste kdysi hráli. Učinili jste svůj přínos k vytvoření mnoha životních forem na Zemi. Jako andělé jste byli spirituálními rodiči života na Zemi. Tak hluboko a daleko dosahuje vaše tvořivá síla.

Během onoho času, o kterém mluvím, byly ve vesmíru přítomny taktéž temné síly, které byly fascinovány kvetoucím vědomím na Zemi. Temné síly nejsou nic, než energie, které si ještě nejsou vědomé své božské povahy a proto věří, že potřebují něco vnějšího, aby byly celistvé a kompletní. Tyto temné síly se chtěly živit životem na Zemi, který vyzařoval takovou vitalitu a životní sílu. Vaší reakcí na toto narušení temných sil byla potřeba život na Zemi chránit. Vaše emoce byly jako emoce rodičů, kteří chtějí ochraňovat své děti před nebezpečím. Abyste se setkali a konfrontovali s narušiteli, museli jste mít hustší těla a žít v hustší vibraci, méně tenčí a méně jemnější než je v říši andělů. V zásadě toto narušení temnotou uvnitř vás zažehlo jiskru vášně a bojovného ducha, a to vás postupně vtahovalo hlouběji do hmoty. Dalším krokem na vaší cestě bylo opuštění bytí anděla a vydání se na cestu inkarnace.

S tímto krokem jste v jistém smyslu ztratili svoji nevinnost. Těsně před tímto krokem byla chvíle váhání, ve které jste si uvědomili, že když se stanete více hmotní, opustíte něco velmi drahocenného. Ztratili byste svá andělská křídla, která symbolizují osvobození od času a prostoru, osvobození od narození a smrti, osvobození od strachu a iluzí. Přesto tu stále bylo něco, co vás hluboce přitahovalo k dobrodružství inkarnace. Jak jsem řekla, byli jste vášnivými a statečnými anděly. A bylo to tak, jak to být mělo. Podle všeho vaše cesta nabrala negativní obrat, když jste propustili bytí anděla a zapojili se do bitvy s temnými silami. Zapletli jste se v několika konfliktech a válkách na dlouhý, dlouhý čas. Na druhou stranu tento pád do hloubky umožnil šířit vaše andělské energie do vzdálenějších koutů vesmíru. Andělská energie je vaší nezcizitelnou částí, i když je dočasně zahalena, nikdy vám nemůže být odebrána.

Vaše první smrtelná těla nebyla zhotovena z fyzické hmoty, jak je znáte na Zemi. Byla mnohem méně hustější a méně kompaktní. Nemohli byste je lidskýma očima vidět. Vaše vědomí bylo méně soustředěné než dnes. Stále jste snadno své fyzické formy opouštěli a navštěvovali a realitu jste zakoušeli způsobem, který byl podobný způsobu, jak nyní prožíváte realitu, když spíte. Sebe jako oddělenou entitu, vaše Já jako opak vnějšího světa jste si uvědomovali méně. V současnosti jste se svou fyzickou formou velmi spjati. Mnoho z vás si myslí, že jsou onou formou a tak umírají s fyzickým tělem. Ve vašich nejranějších inkarnacích to nebyl ještě tento případ a v mnoha ohledech jste byli svobodnější dělat a jít, kam jste chtěli. Nicméně jste se cítili zmatení. Ačkoli jste byli vedeni záměrem razit cestu pro světlo a chránit život, museli jste se nyní také vypořádat s temnými emocemi jako je strach, opuštěnost a pochybnost. Jakmile jste začali s něčím či s někým bojovat, nemohli jste jinak než částečně vstřebat vibraci protivníka. Pokud by se tak nestalo, nemohl zde být běžný základ pro započetí bitvy a vy byste jednoduše druhé nechali být.

Jako anděl máte skutečně pouze vznešené a krásné pocity. Je zde radost, entusiasmus a silný pocit propojenosti. Když sestupujete na cestu inkarnace, utváří se kolem vaší duše emocionální tělo. Toto energetické tělo obsahuje emocionální odezvy, které nastávají, když nevidíte realitu z pohledu jednoty a propojení. Pocity andělů mají své sídlo v srdci. Emoce, které zažíváte, když se inkarnujete, jsou spojeny se třemi spodními energetickými centry (čakrami), které jsou ve vašem těle umístěny kolem žaludku, pupíku a kostrče. Tyto tři čakry utvářejí žebřík k inkarnaci: skrze ně měníte zkušenost jednoty za zkušenost duality. Prostřednictvím nich taktéž po žebříku stoupáte a vystupujete z duality do jednoty. Vaše emocionální tělo představuje největší překážku k vnitřnímu míru a osvobození, neboť obsahuje strach, smutek a hněv. Přesto cesta nahoru ke svobodě a osvícení vede skrze emocionální tělo a ne podél či kolem něj. O tom budeme mluvit později.

Jak se vaše emocionální tělo stávalo těžším a hustším a vy jste ztráceli spojení se svým původem, vznikla možnost inkarnovat se jako člověk. Stali jste se mezitím široce-zcestovalými dušemi. Zakoušeli jste jak světelné tak temné části života. Chopily se vás energie duality, což znamenalo, že jste na dlouhý čas věřili v iluzi, kterou vytváří. Když žijete v dualitě, hluboko uvnitř věříte, že jste osamělí, ustrašení a bezmocní a že potřebujete něco vnějšího, co vás ochrání, nakrmí a uzná. S tímto názorem jste začali používat moc nad ostatními a skrývali svoji zranitelnost. Nebo jste se mohli stát natolik zranitelnými a zahodit svoji moc jiné síle, která se chtěla vaší životní energií živit. Ať už jste v této hře viník nebo oběť, základní chybou, kterou děláte je, že si myslíte, že nemůžete zažívat uvnitř sebe celistvost. Existuje zde díra, kterou chcete zaplnit, ať už tím, že jste šéfem nebo otrokem. Tato hra je velmi bolestná, jak mohlo mnoho z vás zakusit. V této vzdálené minulosti existovala chvíle, ve které jste si to silně uvědomili. Byla to chvíle změny. Prožili jste oba extrémy této hry, ale věděli, že ani v jednom nespočívá skutečné řešení. Věděli jste, že se musí něco změnit, ale nevěděli jste jak. Přesto vaše emocionální tělo obsahovalo paměť – touhu po domově. Věděli jste, že existuje něco, k čemu se chcete vrátit, nějaký Domov, stav bytí, který je pociťován jako nebeská extáze. Vaše emocionální tělo vstoupilo na novou cestu. Prozkoumajíc extrémy duality se nyní začalo obracet dovnitř. Tato změna vědomí vytvořila impuls k inkarnaci na Zemi jako člověk.

V tomto bodě již existovala na Zemi lidská bytost jako biologická forma života. Když jste vstoupili do této životní formy, přece jen jste do ní přidali něco, co učinilo člověka méně zvířecím a více sebe-vědomým. Lidská biologie je spojována se zvířecí říší, ale lidská bytost byla vytvořena silami, které pramenily výhradně z přirozeného vývoje na Zemi. To, co odděluje člověka od zvířete je schopnost být sebe-vědomý. Prostřednictvím této schopnosti je lidská bytost schopna transformovat své emocionální tělo a šířit energii vědomí srdce na Zemi. Zatímco ne-lidské říše přírody vyzařují andělskou radost a propojení nevědomě, lidským posláním je transformovat je do energie vědomé.

Inkarnováním do lidské bytosti, která na Zemi tehdy existovala, jste přidali něco do jejího vývoje a tento příspěvek byl kontroverzní. Na jedné straně obsahovalo sebe-vědomí obrovský příslib, na straně druhé vás mohlo svést z cesty. Tím, že jste se stali lidmi na Zemi, doufali jste v opětovné spojení s veškerým životem na Zemi a v to, že budete jemným stvořitelem a hlídačem, kterým jste kdysi byli. Být člověkem je bohatá a komplikovaná realita. V lidské bytosti se schází mnoho aspektů reality: částečně jste zvíře, rostlina a nerost, částečně kosmická bytost s ohromnou galaktickou historií. Lidské bytosti jsou temné a světlé, ztracenci a spasitelé, příčina utrpení a destrukce a zároveň poslové naděje, lásky a tvořivé síly. V lidské bytosti se sbíhá mnoho sil se záměrem opětovného spojení a spolupráce. Vědomí člověka obsahuje možnost spojit široce lišící se říše bytí a obnovit představu vespod ležící jednoty. Díky možnosti realizovat tuto překrásnou myšlenku je lidstvu udělena možnost činit vážné chyby. Cíl může být stále dosažen. Víra ještě není ztracena.

V tomto věku vyvstává naděje jako nikdy předtím. V kolektivním vědomí lidstva se objevují ohromné změny. Právě jsem se odvolávala na moment v minulosti, ve kterém jste si uvědomili, že vaše spása nemůže přijít ze hry krádeže nebo vzdání se energie, ale že řešení leží v nalezení celistvosti uvnitř. Tento vhled nyní klíčí ve vědomí lidstva. Je to jen semínko, zatím není rostlinou. Ale změna je nablízku a v srdci lidstva se něco probouzí. Srdce je spojovací silou mezi mnoha říšemi vědomí zastoupené v člověku: pozemskou, galaktickou a vesmírnou. Voláni po míru a společenství se nyní rozléhá všemi těmito říšemi a toto kolektivní volání vytváří vlnu energie, která zaplavuje mě – Zemi.

Pakliže se cítíte dotčeni mými slovy a nacházíte se v nich, jste ti, jež dbají na volání srdce. Jste ti, kdo se chtějí podílet na transformaci vědomí na Zemi. Vítám vás a toužím vám pomáhat. Říkám vám tento dlouhý příběh, abych vám pomohla uvědomit si, kým skutečně jste: v jádru svého bytí jste andělem. Vaše rostoucí sebe-uvědomění mi pomáhá. Pokud si vzpomenete na to, kým jste, můžeme mít znovu partnerství.

Vidím vaše toužení, cítím váš stesk po domově. Vidím, jak se natahujete po radostném a bezstarostném stavu, který vám byl kdysi na jedné straně tak známý a nyní na straně druhé stále tolik vzdálený. Nyní nadešel čas vrátit se k tomu, kým jste. Je čas vystoupat po žebříku a přijmout své emocionální tělo srdcem. Obejmout svoji bolest, pocit tíhy, svůj smutek andělským vědomím jemnosti a soucitu, které je vám tak přirozené. Můžete vyléčit sami sebe.

Nyní se stáváte andělem, který je schopen udržet své světlo v nejhustější říši reality. Stáváte se vědomým stvořitelem, který se naučil projevit v říši světla i temnoty, bez toho, aniž by v nich ztratil sám sebe. Nesete semínko vědomí, které je pro vaše prostředí transformativní. Stáváte se spirituálními učiteli. Spirituální učitel není někdo, kdo sestupuje z vyšších říší, aby vysvětlil ignorantům, o čem život je. Skutečný učitel prošel sám skrze temnotu a natahuje k vám svou ruku nikoli z výšky, nýbrž z hluboce vnímané vnitřní jednoty.

Dobrodružství, které jste kdysi započali jako tvořiví andělé, se nyní blíží ke konci. Zvláště v této konečné kapitole vaší cesty jste zváni, abyste se se mnou znovu spojili, spojili se s životní formou, ve které se odehrál váš experiment. Dovolte si cestovat svou představivostí, staňte se snílkem a vizionářem, kterým jste kdysi byli. Vlastněte velikost, která se chce na Zemi prostřednictvím vás manifestovat. Staňte se andělem, který se spanile svěřuje kouzlu života. Nechejte se vést tím, co vám dává radost a inspiraci. Anděl uvnitř vás nechce nic víc, než být plně člověkem. Tím, že pocítíte tohoto anděla uvnitř, přinášíte kousek nebe na Zemi.

© Pamela Kribbe 2011
www.jeshua.net

Překlad do češtiny : Denisa Vaňková
Zdroj českého překladu: www.jeshua.cz ; www.vzostup.sk

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...bytí...

otto,22. 2. 2012 8:53

....jsem rád člověkem,ale nečekal jsem tolik bolesti....