Jdi na obsah Jdi na menu
 


AA Michael - SJEDNOCENÉ DUCHOVNÍ VĚDOMÍ

27. 2. 2017

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, únor 2017

Milovaní mistři, větry změny v našich vnitřních a vnějších světech silně vanou a vy často cítíte, že vám větry osudu přinášejí problémy.Jste bombardováni tolika novými informacemi, že vaše těla i váš mozek jsou přetížené. Všechno ve vašem světě se mění tak rychle, že už se nedá spoléhat na to, co bylo považováno za normu, je takové množství nových informací, že je těžké vědět, čemu věřit. Jak se lidstvo snaží duchovně dospět a dojít k mistrovství svého osudu a jak jsou vám představovány vyšší rozšířené pravdy, abyste se učili, staré koncepty se povyšují na nové verze a východní a západní filozofie se míchají.

Existuje mnoho cest o-SVÍCE-ní a mnoho druhů a úrovní pravdy.Ale vesmírné zákony a pravda Stvořitele jsou neměnné. Nejdůležitější pravdy jsou v každém náboženství, a pokud se osvobodíte od dogmat, člověkem vytvořených pověr a omezení, zjistíte, že ve všech je více podobností než rozdílů.Místo kritizování nebo odsuzování různých druhů víry ostatních, nebylo by lepší hledat společný základ porozumění? Většina lidstva nemá ani ponětí o počátcích nebo hlavních druzích víry ostatních náboženství, a přesto existuje odsuzování všech druhá víry, které nejsou tou naší vlastní. Jádrem příčiny všech těch válek v minulosti i válek, které právě ve světě zuří, je konflikt náboženské víry obou stran – jak smutné a k ničemu. Neexistují vítězové, všichni ztrácejí ve vzteku a zuření za nadřazenost toho, co se na Zemi rozšíří.

Žádal jsem své posly, aby udělali průzkum a poskytli vám zhuštěný výčet některých podobností a rozdílů východního a západního pohledu na svět, a také aby vám poskytli přehled hlavních náboženství světa v minulosti a dnes. Je důležité, abyste chápali zvyky a druhy víry svých bratří a sester ve světě. pokud se máte na cestě sjednocení a harmonie pohnout kupředu.

** ( PŮVOD SLOVA NÁBOŽENSTVÍ JE V LATINSKÉM „RELIGARE“, COŽ ZNAMENÁ SVÁZAT DOHROMADY) RV

Lidstvo se postupně přesouvá za úzký koncept oddělenosti a světského „náboženství“ k širší a soudržnější duchovní pravdě, kdy se obracíte dovnitř a spojujete se se svým vlastním Andělským/božským Zdrojem Stvořitelovy pravdy a vesmírných zákonů, aby vás vedl, místo abyste se obraceli na někoho, o kom si myslíte, že je více vědoucí a mocnější než vy. Lidstvo mělo v minulosti převážně mentalitu stáda a běžnou praxí bylo následovat lidmi vytvořené náboženské zákony, tak jak byly definovány ostatními, dogmata a pověry, které byly/jsou často nabité strachem.

Zde je seznam některých podobností a rozdílů:

PODOBNOSTI:

KONCEPT BOHA:

Východní pohled: Víra v Nejvyšší Božství, tvůrce všech Duší a všech věcí, a v menší božství.

Západní pohled: Víra v Nejvyšší Božství, tvůrce všech Duší a všech věcí, včetně andělských bytostí a nebeského hostitele.

SPÁSA A BOŽÍ VŮLE:

Východní pohled: Spása prostřednictvím přísné poslušnosti Boží vůli a sestoupení Jeho milosti prostřednictvím duchovního osvícení.

Západní pohled: Spása prostřednictvím přísné poslušnosti Boží vůli, obvykle prostřednictvím mesiáše, proroka nebo kněze.

O DOBRÉM CHOVÁNÍ:

Východní pohled: Morální život je velmi důležitý pro duchovní pokrok, neboť nesprávné myšlenky, slova a činy zabrání vašemu duchovnímu osvobození.

Západní pohled: Náboženství je založeno na etickém a morálním chování tak, jak je vyjádřeno v Deseti přikázáních; opak vás odvádí od Boha.

O POVAZE REALITY:

Východní pohled: Realita je více, než můžeme vnímat svými pěti smysly. Duše je nesmrtelná a věčná, a nakonec bude osvobozena z cyklu znovuzrození.

Západní pohled: Existuje realita za tím, co zažíváme na Zemi. Duše je nesmrtelná, nemůže zemřít a je věčná. Žije na věky v Boží přítomnosti nebo od Něj oddělená ve věčném pekle.

ROZDÍLY:

OHLEDNĚ STVOŘENÍ:

Východní pohled: Vesmír existuje v nekonečných cyklech stvoření, trvání a zničení. Neexistuje absolutní konec světa. Jsme součástí Boha a Bůh je v nás. Důraz na Jednotu.

Západní pohled: Svět byl stvořen Bohem v určitém bodu v budoucnosti bude zničen. On je od něj vzdálený a vládne shora. Je zdůrazněna dualistická povaha světa a lidstva.

PRAVÝ BŮH:

Východní pohled: Existuje jen jeden pravý a absolutní Bůh. Osudem všech duší je obdržet Boží milost prostřednictvím zkušeností na mnoha cestách, podle jejich porozumění, povahy a vyspělosti. Bůh je čistá láska a Vědomí.

Západní pohled: Existuje jen jeden pravý Bůh a jedno pravé náboženství. Ti, kteří ho přijmou, si budou užívat Boží milosti, všichni ostatní, pokud se nebudou kát, nebudou litovat, a neobrátí se k „vašemu“ Bohu, budou trpět ve věčném pekle. Bůh je milující i rozhněvaný.

OHLEDNĚ POZNÁNÍ BOHA:

Východní pohled: Základem Východních náboženství je osobní, často mystický zážitek Boha. Člověk během pozemského života může a nakonec musí poznat Boha. Individuálně a introspektivně, sám uvnitř sebe, pozorováním sebe.

Západní pohled: Od člověka je troufalé hledat osobní poznání Boha. Základem náboženství není zkušenost, ale víra a ctnostný život. Zaměření ven a na společenství, sociálně a extrovertně.

OHLEDNĚ PEKLA A ZLA

Východní pohled: Bůh je láska a všechny Duše jsou jednou stránkou Boha. Každá duše je vedena do dharmy (osvícení a sladění s vesmírnými zákony ) tím, jak zažívá karmické interakce. Peklo je v nižších astrálních rovinách, není to hmotné místo, není věčné. Karmické utrpení je stav mysli během života nebo mezi životy. Neexistuje žádné skutečné zlo. Všechno je dobré. Všechno je Bůh. Jen závoj spočívající na intuitivně-intelektuální mysli brání našemu osobnímu vztahu s Bohem.

Západní pohled: V soudný den jsou oživena fyzická těla všech duší, které kdy na Zemi žily. Čisté duše jsou hodny vstoupení do ráje, zatímco hříšníci jsou posláni do věčného pekla. Na světě existuje skutečné zlo, živá síla, která je opakem Boží vůle. Satan a jeho démoni toto zlo ztělesňují, stejně jako člověk, když rozvine své tendence ke zlu a nenásleduje Boží přikázání.

STRUČNÝ NÁČRT HLAVNÍCH SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ:

HINDUISMUS:

Hinduismus je nejstarší náboženství na světě; je starší než dějiny lidstva a nemá žádného lidského zakladatele. Jeho hlavní spisy se nazývají Védy. Má téměř miliardu následovníků, hlavně v Indii. Hinduismus je rozsáhlým a významným náboženstvím, jehož následovníci věří v v jednu, všudypřítomnou Nejvyšší Bytost, která je jak Stvořitelem tak neprojevenou, nezhmotnělou realitou. Věří, že všechny Duše se vyvíjejí směrem k jednotě s Bohem a nakonec získají duchovní vědění a osvobození z cyklu znovuzrození. Věří v karmu, zákon příčiny a následku, kterým každý jedinec vytváří svůj vlastní osud prostřednictvím svých myšlenek, slov a činů.

BUDHISMUS:

Budhismus začal asi před 2500 ledy v Indii a byl založen Gautamou Siddhártou, Budhou, Osvíceným.Budhovo nejdůležitější učení je obsaženo ve Čtyřech vznešených Pravdách. V Číně, Japonsku, na Srí Lance, v Thajsku, Barmě, Indočíně, Koreji a v Tibetu má přes 300 miliónů následovníků. Existují tři sekty, Theravadská, Tibetská a Mahájánská.

Zenový Budhismus, dobře známý na Západě, je Japonská Mahájánská škola. Jejich cílem je život v nirváně (spasení). Věří ve Střední cestu, tj. žít přiměřeně, bez extrémů jako je luxus a askeze. Věří v lásku a soucit se všemi žijícími bytostmi, lidská povaha je Andělská/Božská a věčná. Věří v Karmu, dharmu, reinkarmaci a projití života na Zemi je pro ně příležitostí ukončit cyklus zrození a smrti.

TAOISMUS:

Taoismus začal asi před 2500 lity v Číně a založil ho Lao-c, jehož Konfuciuspopsal jako draka jedoucího na větru a mracích. Tao-te-ting, neboli Kniha důvodu a ctnosti, patří se svými 5000 slovy mezi nejkratší ze všech spisů Na světě je asi 20 miliónů věřících, hlavně v Číně a ostatních částech Asie. Tao neboli Cesta, nikdy nebylo vyjádřeno slovy, je raději ponechána hledajícímu, aby je objevil uvnitř sebe. Prvotní cíl Taoismu může být popsán jako mystická intuice Taa, což je Cesta, původní význam, neoddělitelná jednota a konečná realita. Ten, kdo realizoval Tao, odkryl vrstvy vědomí a vidí vnitřní pravdu všech věcí. Taoisté věří v jednotu celého stvoření, v duchovnost hmotné říše a bratrství všech lidí.

KONFUCIANISMUS:

Konfucianismus byl započat asi před 2500 lety v Číně nejvyšším nudrcem, K’ung-fu-tsu (Konfuciem) a druhým mudrcem Meng-tzu (Menciem). Jeho hlavními spisy jsou Analikty, Doktrína Významu, Velké Učení a Mencius. Má asi 350 miliónů stoupenců, hlavně v Číně, Japonsku, Barmě a v Thajsku. Konfucianismus je přes 25 století hlavním filozofickým systémem v Číně, vedoucím Světlem téměř každé části čínského života. Konfucius pobízel jednotlivce, aby se snažili o dokonalou ctnost, spravedlivost a počestnost a zlepšování povahy. Učil, že člověk duchovně roste, když pravdivě žije, nesobecky slouží a sladí se s Věčnou cestou prostřednictvím skromnosti, jednoduchosti, klidu a akcí bez úsilí. Věří, že Bůh je Jeden, nejvyšší , všemohoucí, nesmrtelný a osobní Stvořitel, bytost za prostorem a časem. Věří v jednotu (jedinost) celého stvoření, v duchovnost hmotné říše a bratrství všech lidí.

ISLÁM:

Islám začal asi před 1400 lety v současné Saudské Arábii. Byl založen Prorokem Mohamedem a jeho hlavním spisem je Korán.přes miliardu následovníků, hlavně na Středním Východě, v Indonézii, Pákistáně, Bangladéši, Africe, Číně a ve Východní Evropě.

Existují dvě hlavní větve Islánu. Sumité jsou političtí následovníci Mohameda. Šíité jsou následovníci Mohamedovy rodiny, kteří byli všichni v raném věku prohlášeni za mučedníky.

Islám znamená odevzdáníse vůli Boha, který se jmenuje Alláh. Ti, kteří se odevzdají, se nazývají muslimové. Islám je založen na Pěti Doktrínách a dodržování Pěti Pilířů.

Pro Islám jsou hlavními ctnostmi pravdomluvnost, mírnost a skromnost před Bohem a nezbytné pro potěšení Alláha jsou půst, poutnictví, modlitba a dobročinnost k muslimské komunitě. Věří, že duše člověka je nesmrtelná, vtěluje se na Zemi pouze jednou, a pak po smrti vstupuje do ráje nebo do pekla, podle svého chování a víry na Zemi. Hlavním cílem Islámu je užívat si v nebeském ráji s Alláhem věčný život, fyzicky i duchovně,.

JUDAISMUS:

Judaismus začal před 3700 lety v egyptském Kanánu, nynějším Izraeli. Byl založen Abrahamem, kterým začíná rodokmen, a Mojžíšem, který vyvedl zotročené kmeny z Egypta. Jeho hlavními spisy jsou Tóry (5 knih Starého zákona a Talmud). Po světě má asi 12 miliónů následovníků, přes polovinu ve Spojených Státech. Skrze křesťanství a islám judaismus nepřímo ovlivnil dvě a půl miliardy lidí na světě

Židé se člení na ortodoxní, konzervativní a reformované sekty, s dalšími místními a etnickými větvemi. Židovské náboženství je neoddělitelné od jejich historie jako lidí. Do dnešních dnů je nejvýznamnější charakteristikou Judaismu jeho přísný monoteismus. Židé udržují neotřesitelnou víru v jednoho jediného Boha, z kterého plyne celé stvoření.

Velký důraz je kladen na ctění a prosvětlení každodenního bytí, bohoslužbu v synagogách, modlitbu a čtení spisů. Věří, že dodržování Božích zákonů přinese odměny v budoucím životě, kdy přijde mesiáš, aby přemohl zlo a odměnil spravedlivé v Božím království na Zemi. Duše si pak bude užívat Boží přítomnosti a lásky. Věří, že člověk má dva impulzy, dobrý a špatný. Může buď následovat Boží zákon nebo se vzpírat a být ovlivněn Satanem, který způsobil, že Boží Stvoření se ztratilo. Jedinec se musí snažit následovat spravedlivost, etiku a poctivost, být pravdivý k jednomu pravému Bohu jménem Jehova.

KŘESŤANSTVÍ:

Křesťanství začalo trochu dříve než před 2000 lety v dnešním Izraeli. Jeho hlavním spisem je Bible, Starý a Nový zákon, a bylo založeno Ježíšem (Ješua) z Nazaretu. Odhaduje se, že je kolem 1,5 miliard Křesťanů.

Křesťanství se skládá ze tří hlavních sekt: Římskokatolické, Východní ortodoxní (Pravoslavné) a Protestantské. Mezi Protestanty je asi 20 000 druhů víry, vyznání.

Většina křesťanské víry se točí kolem základních principů Apoštolských Principů, ale s důležitými výjimkami podle jednotlivých druhů víry. Většina křesťanů má neměnné přesvědčení, že je to to jediné správné náboženství,jediná cesta od zlých sil, které jej budou napadat a ničit: strach, sobectví, touha a nadpřirozené ďábelské síly, hřích a smrt, proti nimž je bezmocný. Důraz je kladen na přijetíJežíše jako Boha a Spasitele, na dobré chování, soucit, službu lidstvu, víru a přípravu na Poslední Soud. Spasen a vzat do ráje bude jen dobrýkřesťan. Cílem křesťanství je věčný život s Bohem v ráji, dokonalé bytí, ve kterém jsou sdíleny Boží sláva a blaho.

Milovaní, nevidíte, že je zde silný vzorec, kompatibilní filozofie, která je základen všech druhů náboženské víry, víra v Nejvyšší bytost, touha osobně znát Stvořitele, víra ve skutečnou dobrotu lidstva a hodnota lásky, harmonie, dobročinnosti a víry? Jsou rozdílnosti tak důležité, aby kvůli nim byly války a rozdělení rodin, kultur a národů? Vědomí jednoty je základem duchovních učení současnosti a budoucnosti, ne separatismus minulosti. Současná náboženství světa jsou založena na duchovních učeních určité doby, víry a energie minulosti.Je čas nechat odejít negativní, omezující a oslabující a na strachu založená učení minulosti, s tím jak se lidstvo připravuje na přesun do říší vyššího učení a mistrovství sebe. Proč neshromáždit krásu a pozitivní prvky každého náboženství, když se snažíte obejmout a žít svoji vyšší pravdu? Stvořitel a náš Bůh Otec/Matka se nestará o to, jaké náboženství vyznáváte nebo jak nazýváte své víry.Jste poznáni podle svého vyzařování a Lásky/Světla, které vydáváte.

Naším největším přáním je, abyste rozuměli a zažívali extázi harmonie a Jednoty, které jsou vám k dispozici ve vyšších říších Světla. Jsme vždy nablízku, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář