Jdi na obsah Jdi na menu
 


AA Michael: Přístup a přistupování k možnostem vašeho vyššího potenciálu

16. 12. 2015
AA Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2015
 
Milovaní mistři,
cíl Vzestupu lidstva v tomto období pozemské zkušenosti je vstřebat a začlenit všechny zbývající Zlomky Duše individuálního Já Duše ve Třetí a Čtvrté Dimenzi. To zahájí sjednocení s vaší Duchovní Triádou, Svatou Stránkou vašeho Andělského Já, které očekává váš návrat do první pod-pláně Páté Dimenze. To je hlavní cíl lidstva pro toto kolo evoluce.
Pamatujte, CELÉ Stvoření – Omniversum (Vševesmír) na všech úrovních – je Vesmírnou Energií, která byla vyslána ze Srdce-Jádra Nejvyššího Stvořitele. Tato Energie se skládá z nekonečných variací vibračních frekvencí, které se navzájem prolínají, jedna proniká druhou a přesto jsou od sebe oddělené díky rozličnosti Světla frekvencí vibračních vzorců. Světlo/Energie Stvořitele obsahuje všechny součásti Stvoření či Tvoření, a tyto nesčetné Zaseté Vzorce Světla vytvářejí úplnost oněch mnoha úrovní hmotného projevu. Termíny používané k popisu mnohanásobných úrovní Stvoření, jako: „Dimenze a Pod-dimenze“, se používají pro vyjasnění komplexní povahy reality, ve které celé Stvoření existuje, a kvůli porozumění této realitě.
Definovali jsme stádia nebo úrovně procesu Vzestupu, který lidstvo v současné době zažívá, jako „STÁDIA EVOLUCE“. Potom co se navrátíte do rovnováhy a harmonizujete své mentální, emocionální, fyzické a éterické tělo ve vibračním poli Třetí Dimenze, budete připraveni se zaměřit na Čtvrtou Dimenzi a Emocionálně-Astrální Pláně.
Mnohé pokročilé Duše, které se inkarnovaly v posledních asi padesáti letech, přišly s již harmonizovanými a vstřebanými Duševními Zlomky Třetí Dimenze, a mnohé přišly také s velkou částí harmonizovaných a vstřebaných Zlomků Čtvrté Dimenze. Tyto drahocenné Duše jsou ty, které souhlasily s tím, aby se ponořily do hustoty iluzorní hustoty Třetí/Čtvrté Dimenze, aby se mohly stát Předvojem/Těmi, kdo ukazují cestu, kteří povedou a provedou ostatní nahoru po spirálovité Cestě do vstupních říší Pátého Království. Když budou pozvednutí tito odvážní Nositelé Světla, bude i Země a celé lidstvo.
Období velkého sjednocení předchází úplnému přechodu ze Čtvrtého Lidského Království (ze Čtvrté Dimenze). Musíte zažít výzvy a testy čtvrtého stádia Vzestupu, abyste se mohli vrátit na původně navrženou cestu Světla a stínu, abyste dokončili cestu duality. Když tak učiníte, získáte vstup do Pátého Království Svaté Triády, které je základem  reality Páté Dimenze.
(Proces znovu sjednocení každého člověka se liší v závislosti na pokrývce negativních vibračních vzorců, které si dotyčný/á nese ze své zkušenosti minulých životů).
Na konci stádia Čtvrté Dimenze se ony mnohé Zlomky nebo Duševní přívěsky vašeho Já Duše ze Třetí/Čtvrté dimenze vrátí do počátečního středu ve vašem Diamantovém Jádru Boží Buňky. Vaším cílem je stát se žijící, vědomě vnitřně propojenou (jednotlivé části jsou úzce spojeny a dobře spolu spolupracují), integrovanou osobností naplněnou Duší. Mysl inspirovaná Duší hledá, shání a předává osvícení. Časem získáte přístup ke své vyšší, intuitivní povaze, což vám pomůže v rozvoji zjemnělého a rozpínajícího se vnímání. Dokončení Čtvrtého Stádia Evoluce vyústí do splynutí Lásky/Inteligence mezi Duší a osobností.
Ano, je možné dosáhnout duchovního stavu uvědomění si Duše za života ve fyzické loďce.Momentálně je mnoho Duší Hvězdných Semínek (duší, které jsou Hvězdnými Semínky) blízko k dosažení tohoto cíle. V příštích asi dvaceti letech to bude běžným jevem a Vzestup lidstva se v tomto století zrychlí. Tato jedinečná fáze Vzestupu byla navržena tak, aby byla „Skupinovým Vzestupem“, kdy se znovu postupně sjednocují skupiny specializovaných Duší, které přišly do tohoto Pod-vesmíru společně. Vaše cesta do oddělení je dokončena a vy se znovu spojujete, jak začínáte toto úžasné dobrodružství zpátky do vyšších říší Světla a života.
 
Zjistíte, že abyste se stali  MISTRY SEBE:
 
MUSÍTE SE ROZHODOVAT SAMI ZA SEBE, ZA SVÉ JÁ
MUSÍTE BÝT PODMÍNĚNÍ SVÝM JÁ
MUSÍTE VĚNOVAT VĚDOMOU POZORNOST SVÉMU JÁ, SOBĚ
MUSÍTE SI BÝT VĚDOM SVÉ DUŠE
(být v propojení s vědomím své duše – pozn.překl.)
 
Mistr Sebe je zodpovědný ke svému okolnímu prostředí, a přitom pozoruje nezajímavé životní zkušenosti z vyššího úhlu (bodu) pohledu. Zjistíte, co to znamená „Být na tomto světě, ale ne z tohoto světa.“ Přirozeností Duše je láska; proto začnete zažívat hojnou radost a zářící lásku ze svého Srdce/Duše. Stále budete zažívat osobní a fyzické strasti; ale budete mít moudrost a nástroje k tomu, abyste je překonali. Hlavní účel toho, proč se Duše inkarnuje do těla, není se učit; ale je to zažít. Duše má ve svých původních říších Vesmírné Vědomí. Přijímá fyzickou loďku, aby zažívala fyzicky, a v tomto stavu Bytí hledá realizaci a porozumění prostřednictvím různých stupňů fyzického vědomí mozku. Hlavní účel toho, že osobnost je naplněná Duší, je stát se zběhlým v přinášení dolů na fyzickou Pláň co nejvyšších frekvencí Božího Vědomí, které je jen možno ztělesnit a vyzářit do světa.To vyústí v osvícení a mistrovství Sebe.
Tímto procesem vstřebání, začlenění a přijetí sjednocuje Já Duše pomalu znovu všechny Zlomky Sebe ve Třetí a Čtvrté Dimenzi do fyzické loďky a vytváří tím osobnost naplněnou Duší. Vůle Duše a vůle lidské osobnosti se musí smísit, aby se sladily s další vyšší úrovní Božího Vědomí. Pamatujte, Duše je jen nejasným odrazem/Stránkou Svého původního Atomu Božího Semínka v tomto Pod-Vesmíru. Konečným cílem Duše vždy bylo se nakonec znovu vrátit do stavu Andělského Vědomí.
Pokud jste ve fyzické loďce, v této sluneční soustavě a v dobách této transformace, vaše cesta zpátky ze hmoty zahrnuje to, abyste zažili a harmonizovali rozličné Pod-dimenzionální úrovně vnímání – nebo to, co bylo označeno za STÁDIA VĚDOMÉ POZORNOSTI – což znamená nezbytné opravy a harmonizace rozličných negativních myšlenkových forem vědomí v mnoha zlomcích Duše, které jste vytvořili během věků. Když tak činíte, postupně vstřebáváte a začleňujete tyto vzácné Stránky sebe. Časem na této cestě Vzestupu vstřebáte všechny Zlomky Duše nižších frekvencí, které jste vytvořili. A nyní jste v procesu natahování, přijímání, downloadu, všech Stránek vědomí Duše vyšších frekvencí prostřednictvím své Hvězdy Duše.
Nadvědomá Mysl a Duše spolu harmonicky spolupracují, jakmile se člověk jednou začne probouzet ke svému vnitřnímu hlasu Ducha a dávat na něj pozor. Já Duše si začne natahovat nebo začne vyzařovat¨Své úložiště mentální a emocionální moudrosti, prostřednictvím Svých Atomů Paměťových Semínek, do fyzické, emocionální, mentální a Éterické Bytosti jedince. Tyto paměťové buňky vědomí jsou pečlivě sledovány a kalibrovány, aby neměly vyšší frekvenci než fyzická loďka může pojmout. Tyto vzorce myšlenkových forem budou postupně zvyšovat kvocient Světla, skládající se z energie vyšších frekvencí tak, jak aspirant postupuje po Stezce Světla dál. V postupných stádiích nastává sloučení nebo vědomé splynutí Duše a těla/osobnosti přání ega, až když je dosaženo bodu rovnováhy. To se nazývá „Splynutí Duše“, kdy se hledající stává osobností naplněnou Duší.Čtvrtá dimenze by se mohla nazývat „realitou přechodu“, protože tam lidstvo začíná uvolňovat a nechávat odejít všechny předběžné podmínky minulosti. Říše Čtvrté dimenze je více emocionální povahy, a proto srdce a povaha cítění začínají být tím hlavním, na co se zaměřujeme. Staří to nazývali „Májou (Říší Máji) nebo iluzí“ (Maya, Mája – nadpřirozená síla, která disponuje bohy a démony schopnými vyrábět iluze – pozn.překl.).
Kolektivní vědomí mas lidstva vytvořilo tři nižší dimenzionální úrovně, což jsou Astrální Pláně Čtvrté Dimenze, a tam většina lidstva mentálně existuje až do té doby, než se postupně začíná obracet dovnitř a poslouchat postrkování svých Vyšších Já Duše. Osobnost přání ega je mistrovským manipulátorem této říše a neustále ponouká jedince k tomu, aby hledal více uspokojení a štěstí prostřednictvím pocitů a získávání něčeho dalšího. Když je stádium Čtvrté Dimenze vědomé pozornosti téměř dokončeno, spojíte se se svou Svatou Triádou prostřednictvím Antakarany, což je přímý proud Života/Světla vycházející z vašeho Atomu Božího Semínka. V tu chvíli se Atomy Paměťových Semínek uložené v Kořenové čakře na základně zad začínají postupně pohybovat po spirále směrem nahoru Světelným Prutem Moci, nacházejícím se podél zádového sloupu, a ukotvují se v Šišince. To naopak v Šišince aktivuje jiný Atom Paměťového Semínka vyšší vědomé pozornosti – váš nový Andělský plán pro nadcházející věk.
Jak se přesouváte do vyšších pod-úrovní Čtvrté Dimenze, začnete čerpat ze svého potenciálu vnitřní síly. Hmota se stane tekutější, a proto začne být jednodušší zhmotňovat to, co si přejete. Proto se musíte naučit být rozhodní, dělat rychle jasná rozhodnutí, a zaměřit své myšlenky s jasným záměrem. Disciplinovaná mysl propojuje řetězy myšlenek dohromady ve správném pořadí. Je životně důležité, abyste chápali, že rozeseté myšlenky jsou pro váš pokrok škodlivé. Žít v přítomném okamžiku – v okamžiku TEĎ – je kritickou součástí obdržení mistrovství Sebe. Mentální úsilí je potřeba, aby bylo možné projít stezku osvícení úspěšně.
Postupně, jak se přesouváte z říše instinktivního mozku/mysli do říší vesmírného proudu vědomostí a vaší Svaté Mysli, začne velká část vaší paměti minulých událostí vadnout. Důležité charakterové vlastnosti mistra Sebe, Svého Já, jsou zaměřeny na pozorovací schopnosti a neubližování v myšlenkách, slovech a činech. Jako čekateli na Cestě vám budou odhalovány větší a větší vesmírné pravdy. Nicméně byste si měli být vědomi toho, že menší principy nadčasové moudrosti se budou neustále rozšiřovat, aby do sebe včlenily jedinečná pravidla, zákony a pravdy další úrovně existence v nekonečném cyklu Vzestupu vědomí.

JAK SE PŘIPRAVUJETE NA VSTUP DO PROSTŘEDÍ PÁTÉ DIMENZE, ZAŽIJETE PŘECHOD NA NOVOU VERZI, UPGRADE, SVÉHO EMOCIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU A ZVÝŠENÍ SVÝCH MENTÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ.
Je důležité, abyste neutíkali od „nedokončených záležitostí“, ale zůstali ve svém současném prostředí (okolnostech), když se budete rozhodovat o tom, co je vaší „osudovou vášní“ (nebo jaký má být váš další krok k vědomé pozornosti Sebe). Musíte vyřešit a harmonizovat hlavní záležitosti, které zůstávají ve vašem aurickém poli – staré záležitosti, které jsou po ruce. Jinými slovy, pokud je váš domácí život v chaosu nebo pokud jste nespokojeni v práci nebo ve kterémkoli z vašich osobních vztahů, musí být nejdříve udělána vnitřní práce, než zhmotníte harmonii a rovnováhu ve svém vnějším světě.
Udělejte si inventuru a snažte se odkrýt, jaké lekce jste se měli naučit z každé situace. Snažte se v každém vidět to nejlepší, a vědomě se snažte přizpůsobit svůj přístup. Každý člověk, se kterým se dostanete do interakce, a každá situace, která je vám každý den ukázána, to vše má na vás vliv, to vše obsahuje lekci, kterou se máte naučit.
To největší, co každého zdržuje od dosažení mistrovství sebe a požadování krásy, štědrosti, radosti, míru a harmonie – což je andělský plán pro celé lidstvo – je STRACH. Strach z neúspěchu; strach z neznámého; strach z úspěchu a vykročení ze zóny pohodlí své současné existence.
Dříve jsme vám tvrdili, že vaše pozemská smlouva pro tento život je v konečných stádiích dokončení, a to platí pro každou Duši na Zemi. Tvrdili jsme, že Andělský Plán se posunul do další fáze nebo na další úroveň – čas vypršel – a to znamená, že každý se musí posunout dopředu po spirále Vzestupu. To také znamená, že každý člověk na Zemi dostane příležitost napsat novou „Galaktickou Smlouvu“. To znamená Napsat Svou Budoucnost nebo bude budoucnost pro vás rozhodnuta, a nebude to tak moc vzrušující a naplněné potenciálem. Každý člověk musí převzít zodpovědnost za svou vlastní minulost, přítomnost a budoucnost. „ZNÁT SÁM SEBE“ je důležitější než kdy jindy.
Mí stateční Nositelé Světla, na jedné úrovni se kolektivní vědomí lidstva posunulo do hlubšího pocitu oddělení, strachu z násilí, a obav o to, co je v budoucnosti. Ale je tu jiný svazek lidského kolektivního vědomí, který začíná převládat, neboť každým dnem jeho síla exponenciálně roste. Tato vrstva vědomí je prodchnuta bezpodmínečnou láskou, nadějí, přáním míru a harmonie v celém lidském druhu.Říkáme vám, že ten druhý svazek vědomí – svazek Světla – předbíhá a předběhne stíny strachu a oddělení. Vývoj ve vesmíru po vývojové spirále návratu do vyššího vědomí všech Stránek Stvoření nebude ani opožděn, ani odmítnut nebo popřen. Jak se na své osobní svaté cestě  (při svém osobním svatém cestování) dostáváte výš a výš, opravdu začínáte rozumět a vnitřní touha je stále silnější a přesvědčivější. Na počátku cesty tohoto Pod-vesmíru jsme byli všichni ve výborném vztahu a jemně sladěni jeden s druhým. Společně se pomalu, ale jistě vracíme to toho krásného stavu Jednoty.
 
Jsem váš věrný přítel a neustálý průvodce.
 
JÁ JSEM Archanděl Michael
 
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář